ಮುಚ್ಚಿ

ಜನಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ

ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮೌಲ್ಯ
ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 12,805 ಚ.ಕಿ
ಕಂದಾಯ ವಿಭಾಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 2
ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 13
ಹೋಬಳಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 20
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 211
ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 692
ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ (2011) 21,77,331