ಸಂಜಯ ಬಿ ಶೆಟ್ಟೆಣ್ಣವರ ಭಾ.ಆ.ಸೇ

ಸಂಜಯ ಬಿ ಶೆಟ್ಟೆಣ್ಣವರ, ಡಿಸಿ

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ವಿಜಯಪುರ-586101

ಇಮೇಲ್ : dcvijayapura-ka[at]gov[dot]in
ಪದನಾಮ : ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ದೂರವಾಣಿ : 08352-250021