ಮುಚ್ಚಿ

ಶ್ರೀ. ಸೋನವಾನೆ ಋಷಿಕೇಶ ಭಗವಾನ ಐಪಿಎಸ್

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ, ಸೊಲ್ಲಾಪುರ ರಸ್ತೆ, ವಿಜಯಪುರ - 586101

ಇಮೇಲ್ : spbjp[at]ksp[dot]gov[dot]in
ಪದನಾಮ : ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು
ದೂರವಾಣಿ : 08352-250152