ಮುಚ್ಚಿ

ರಾಹುಲ್ ಶಿಂಧೆ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ

ರಾಹುಲ್ ಶಿಂಧೆ , ಭಾ.ಆ.ಸೇ

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಕಛೇರಿ, ವಿಜಯಪುರ

ಇಮೇಲ್ : ceo_zp_bjp[at]nic[dot]in
ಪದನಾಮ : ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ
ದೂರವಾಣಿ : 08352-276378