ಮುಚ್ಚಿ

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ ಕೆಳಕಂಡ ವಿವಿಧ ಆನ್ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳು

  1. ಕಟ್ಟಡ ಸಂಬಂಧಿತ
  2. ಫಲಾನುಭವಿ ಸಂಬಂಧಿತ
  3. ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಸಂಬಂಧಿತ
  4. ವ್ಯಾಪಾರ ಪರವಾನಗಿ ಸಂಬಂಧಿತ
  5. ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಂಬಂಧಿತ
  6. ಇತರೆ

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಕಛೇರಿ, ಕನಕದಾಸ ಬಡಾವಣೆ
ಸ್ಥಳ : ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು | ನಗರ : ವಿಜಯಪುರ | ಪಿನ್ ಕೋಡ್ : 586109