ಮುಚ್ಚಿ

ಸರ್ಕಾರಿ ಕಛೇರಿಗಳು

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ರಸ್ತೆ, ಕನಕದಾಸ ಬಡವಣೆ, ವಿಜಯಪುರ, ಕರ್ನಾಟಕ 586101


ದೂರವಾಣಿ : 08352-276378
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : https://vijayapura.nic.in/zilla-panchayath

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ವಿಜಯಪುರ-586101

ಇಮೇಲ್ : dcvijayapura-ka[at]gov[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 08352-250021
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://vijayapura.nic.in/

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಕಚೇರಿ

ಸೋಲಾಪುರ ರಸ್ತೆ, ವಿಜಯಪುರ, ಕರ್ನಾಟಕ 586101


ದೂರವಾಣಿ : 08352-250152
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : https://vijayapura.nic.in/police/