ಮುಚ್ಚಿ

ಸರ್ಕಾರಿ ಕಛೇರಿಗಳು

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ರಸ್ತೆ, ಕನಕದಾಸ ಬಡವಣೆ, ವಿಜಯಪುರ, ಕರ್ನಾಟಕ 586101

ಇಮೇಲ್ : ceo-vijayapura[at]gov[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 08352-276378
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : https://vijayapura.nic.in/zilla-panchayath
Pincode: 586101

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ವಿಜಯಪುರ-586101

ಇಮೇಲ್ : dcvijayapura-ka[at]gov[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 08352-250021
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://vijayapura.nic.in/
Pincode: 586101

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಕಚೇರಿ

ಸೋಲಾಪುರ ರಸ್ತೆ, ವಿಜಯಪುರ, ಕರ್ನಾಟಕ

ಇಮೇಲ್ : spbjp[at]ksp[dot]gov[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 08352-250152
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : https://vijayapura.nic.in/police/
Pincode: 586101