ಮುಚ್ಚಿ

ಅಂಚೆ

ಉಪ ಅಂಚೆ ಕಛೇರಿ

ಅಂಚೆ ಪಾಲಕರು, ಜಲನಗರ ಉಪ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ, ವಿಜಯಪುರ


ದೂರವಾಣಿ : 08352-276823
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : https://www.indiapost.gov.in/
Pincode: 586109

ಮುಖ್ಯ ಅಂಚೆ ಕಛೇರಿ

ಮುಖ್ಯ ಅಂಚೆ ಕಛೇರಿ, ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆ, ವಿಜಯಪುರ, ಕರ್ನಾಟಕ-586101


ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : https://www.indiapost.gov.in/
Pincode: 586101