ಮುಚ್ಚಿ

ಸೂಚನೆಗಳು

ಸೂಚನೆಗಳು
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ದಿನಾಂಕ 24/09/2021 28/09/2021 ನೋಟ (2 MB)
ಆಡಳಿತ ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆ ನೇಮಕಾತಿಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 23/09/2021 27/09/2021 ನೋಟ (4 MB)
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್ ನೇಮಕಾತಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ 16/09/2021 05/10/2021 ನೋಟ (4 MB)
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಪಾಯಿ ನೇಮಕಾತಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ 16/09/2021 05/10/2021 ನೋಟ (1 MB)
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸ್ವಚ್ಚತೆಗಾರ ನೇಮಕಾತಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ 16/09/2021 05/10/2021 ನೋಟ (2 MB)
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವಾಟರ್‌ಮ್ಯಾನ್ ನೇಮಕಾತಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ 16/09/2021 05/10/2021 ನೋಟ (3 MB)
ಆರ್ಕೈವ್