ಮುಚ್ಚಿ

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ದಿನಾಂಕ

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ದಿನಾಂಕ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ದಿನಾಂಕ 24/09/2021 28/09/2021 ನೋಟ (2 MB)