ಮುಚ್ಚಿ

ಎನ್. ಎಚ್. ಎಂ (ಆರ್.ಬಿ.ಎಸ್.ಕೆ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಿ ಎ ಎಂ ಎಸ್ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ

ಎನ್. ಎಚ್. ಎಂ (ಆರ್.ಬಿ.ಎಸ್.ಕೆ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಿ ಎ ಎಂ ಎಸ್ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಎನ್. ಎಚ್. ಎಂ (ಆರ್.ಬಿ.ಎಸ್.ಕೆ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಿ ಎ ಎಂ ಎಸ್ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ 13/10/2021 21/10/2021 ನೋಟ (2 MB)