ಮುಚ್ಚಿ

80 ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ಮತದಾರರ ಅಂಚೆ ಮತ ಪತ್ರದ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ 12ಡಿ

80 ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ಮತದಾರರ ಅಂಚೆ ಮತ ಪತ್ರದ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ 12ಡಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
80 ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ಮತದಾರರ ಅಂಚೆ ಮತ ಪತ್ರದ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ 12ಡಿ 01/04/2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ (1 MB)