ಮುಚ್ಚಿ

2020 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ

2020 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
2020 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ Final Electoral rolls of 2020