ಮುಚ್ಚಿ

ಸಿಂಧಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು – ವಿಜಯಪುರ ಸ್ಥಳಿಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ – 2018

ಸಿಂಧಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು – ವಿಜಯಪುರ ಸ್ಥಳಿಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ – 2018
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
ಸಿಂಧಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು – ವಿಜಯಪುರ ಸ್ಥಳಿಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ – 2018 16/08/2018 ನೋಟ (1,002 KB)