ಮುಚ್ಚಿ

ಶ್ರೀ ಎ ಬಿ ಜತ್ತಿ, ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು, ಟಿಕೋಟಾ, ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತದಾರರ ದಿನ-2022 ರಲ್ಲಿ “ಚುನಾವಣಾ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಕ್ಲಬ್” ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ.

ಶ್ರೀ ಎ ಬಿ ಜತ್ತಿ, ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು, ಟಿಕೋಟಾ, ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತದಾರರ ದಿನ-2022 ರಲ್ಲಿ “ಚುನಾವಣಾ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಕ್ಲಬ್” ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ.
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
ಶ್ರೀ ಎ ಬಿ ಜತ್ತಿ, ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು, ಟಿಕೋಟಾ, ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತದಾರರ ದಿನ-2022 ರಲ್ಲಿ “ಚುನಾವಣಾ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಕ್ಲಬ್” ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ. 31/01/2022 ನೋಟ (160 KB)