ಮುಚ್ಚಿ

ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2021-2022 “SVEEP ಅವಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್” ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ.

ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2021-2022 “SVEEP ಅವಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್” ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ.
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2021-2022 “SVEEP ಅವಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್” ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ. 31/01/2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ (121 KB)