ಮುಚ್ಚಿ

ದಕ್ಷಿಣ ಮಧ್ಯ ರೈಲು ಯೋಜನೆ ಗದಗ – ಹೊಟಗಿ ದ್ವಿಪಥ ಮಾರ್ಗ ಯೋಜನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿರ್ಧರಣಾ ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿ

ದಕ್ಷಿಣ ಮಧ್ಯ ರೈಲು ಯೋಜನೆ ಗದಗ – ಹೊಟಗಿ ದ್ವಿಪಥ ಮಾರ್ಗ ಯೋಜನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿರ್ಧರಣಾ ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
ದಕ್ಷಿಣ ಮಧ್ಯ ರೈಲು ಯೋಜನೆ ಗದಗ – ಹೊಟಗಿ ದ್ವಿಪಥ ಮಾರ್ಗ ಯೋಜನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿರ್ಧರಣಾ ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿ 29/08/2019 ನೋಟ (2 MB)