ಚುನಾವಣೆ

ದಾಖಲೆಯನ್ನು ವರ್ಗವಾರು ಹುಡುಕಿ

ಹುಡುಕಿ

ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ಡೌನ್ಲೋಡ್ / ಲಿಂಕ್
ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೈಪಿಡಿ 04/02/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(5 MB)
ಜನರ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕಾಯಿದೆ, 1951 04/02/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(405 KB)
ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿವರಗಳು 21/01/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(244 KB)
ಚುನಾವಣಾ ವಿವರಗಳು 21/01/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(293 KB)
ಪ್ರಮುಖ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ 21/01/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(125 KB)
ಮತದಾನ ಕೇಂದ್ರದ ವಿವರಗಳು 21/01/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(226 KB)
ವಲಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಯೋಜನೆ 21/01/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(211 KB)