ಮುಚ್ಚಿ

ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ವರದಿ

Filter Document category wise

ಫಿಲ್ಟರ್

ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ವರದಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
2020-2021 ವರ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಪರಿಮಾಣ-3 24/08/2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ (8 MB)
2020-2021 ವರ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಪರಿಮಾಣ-2 24/08/2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ (9 MB)
2020-2021 ವರ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಪರಿಮಾಣ-1 24/08/2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ (9 MB)
2019-2020 ವರ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಪರಿಮಾಣ-2 24/08/2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ (8 MB)
2019-2020 ವರ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಪರಿಮಾಣ-1 24/08/2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ (10 MB)
2018-2019 ವರ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಪರಿಮಾಣ-2 24/08/2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ (7 MB)
2018-2019 ವರ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಪರಿಮಾಣ-1 24/08/2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ (10 MB)
2017-2018 ವರ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು 07/06/2019 ವೀಕ್ಷಿಸಿ (1 MB)
2016-2017 ವರ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು 26/10/2018 ವೀಕ್ಷಿಸಿ (2 MB)
2015-2016 ವರ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು 16/12/2016 ವೀಕ್ಷಿಸಿ (581 KB)