ಮುಚ್ಚಿ

ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ವರದಿ

Filter Document category wise

ಫಿಲ್ಟರ್

ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ವರದಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
2017-2018 ವರ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು 07/06/2019 ವೀಕ್ಷಿಸಿ (1 MB)
2016-2017 ವರ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು 26/10/2018 ವೀಕ್ಷಿಸಿ (2 MB)
2015-2016 ವರ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು 16/12/2016 ವೀಕ್ಷಿಸಿ (581 KB)
2014-2015 ವರ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು 05/01/2016 ವೀಕ್ಷಿಸಿ (7 MB)
2013-2014 ವರ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು 12/12/2014 ವೀಕ್ಷಿಸಿ (596 KB)
2012-2013 ವರ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು 09/10/2013 ವೀಕ್ಷಿಸಿ (910 KB)
2011-2012 ವರ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು 05/12/2012 ವೀಕ್ಷಿಸಿ (1 MB)
2010-2011 ವರ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು 09/02/2012 ವೀಕ್ಷಿಸಿ (5 MB)
2009-2010 ವರ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು 04/10/2010 ವೀಕ್ಷಿಸಿ (2 MB)
2008-2009 ವರ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು 21/07/2009 ವೀಕ್ಷಿಸಿ (812 KB)