ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ವರದಿ

ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ವರದಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ಡೌನ್ಲೋಡ್ / ಲಿಂಕ್
2017-2018 ವರ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು 07/06/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(1 MB)
2016-2017 ವರ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು 26/10/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(2 MB)
2015-2016 ವರ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು 16/12/2016 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(581 KB)
2014-2015 ವರ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು 05/01/2016 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(7 MB)
2013-2014 ವರ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು 12/12/2014 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(596 KB)
2012-2013 ವರ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು 09/10/2013 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(910 KB)
2011-2012 ವರ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು 05/12/2012 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(1 MB)
2010-2011 ವರ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು 09/02/2012 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(5 MB)
2009-2010 ವರ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು 04/10/2010 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(2 MB)
2008-2009 ವರ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು 21/07/2009 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(812 KB)