ಮುಚ್ಚಿ

ಸಹಾಯವಾಣಿ

  • ಅಪರಾಧ ತಡೆಯುವದು: 1090
  • ಮಹಿಳಾ ಸಹಾಯವಾಣಿ: 1091
  • ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿ: 1098
  • ಎನ್ಐಸಿ ಸೇವೆ ಡೆಸ್ಕ್: 1800 111 555
  • ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ : 1077