ಮುಚ್ಚಿ

ಲೋಕಸಭೆ-2024 ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ

Legislative Assebmly Contituency Polling Stations List
Sl. No. Assembly Constituency Name View Polling Stations List
1 26 – Muddebihal View
2 27 – Devar Hipparagi View
3 28 – Basavan Bagewadi View
4 29 – Babaleshwar View
5 30 – Vijayapur City View
6 31 – Nagathan View
7 32 – Indi View
8 33 – Sindagi View