ಮುಚ್ಚಿ

ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಈ ಜಾಲತಾಣವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರವು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಇದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಜಾಲತಾಣದ ಬಗ್ಗೆ, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ನೀವು karbij[at]nic[dot]in ನ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಬಹುದು.

ಒಳಾಂಶ, ವಿನ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಮುಂದಿನ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ಸಹ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು:

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ವಿಜಯಪುರ-586101
ಇಮೇಲ್ :dcvijayapura-ka[at]gov[dot]in
ದೂರವಾಣಿ :08352-250021

ಜಿಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡ, ವಿಜಯಪುರ-586109
ಇಮೇಲ್ :karbij[at]nic[dot]in
ದೂರವಾಣಿ :08352-276577