ನಮೂನೆ

ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ಡೌನ್ಲೋಡ್ / ಲಿಂಕ್
ನಮೂನೆ 6 – ಚುನಾವಣಾ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಅರ್ಜಿ 01/07/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(87 KB)
ನಮೂನೆ 8 – ಚುನಾವಣಾ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿಮಾಡಿದ ವಿವರಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ 01/07/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(99 KB)
ನಮೂನೆ 8ಎ – ಚುನಾವಣಾ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿಮಾಡಿದ ವಿವರಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಅರ್ಜಿ 01/07/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(77 KB)