ಮುಚ್ಚಿ

ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಚುನಾವಣೆ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ 2022

ವಿಜಯಪುರ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ 2022

 

Ward No Document View
Ward No 1 File View
Ward No 2 File View
Ward No 3 File View
Ward No 4 File View
Ward No 5 File View
Ward No 6 File View
Ward No 7 File View
Ward No 8 File View
Ward No 9 File View
Ward No 10 File View
Ward No 11 File View
Ward No 12 File View
Ward No 13 File View
Ward No 14 File View
Ward No 15 File View
Ward No 16 File View
Ward No 17 File View
Ward No 18 File View

 

Ward No Document View
Ward No 19 File View
Ward No 20 File View
Ward No 21 File View
Ward No 22 File View
Ward No 23 File View
Ward No 24 File View
Ward No 25 File View
Ward No 26 File View
Ward No 27 File View
Ward No 28 File View
Ward No 29 File View
Ward No 30 File View
Ward No 31 File View
Ward No 32 File View
Ward No 33 File View
Ward No 34 File View
Ward No 35 File View