ಮುಚ್ಚಿ

ರಮೇಶ ಕಳಸದ, ಕ.ಆ.ಸೇ

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ವಿಜಯಪುರ-586101

ಇಮೇಲ್ : dcvijayapura-ka[at]gov[dot]in
ಪದನಾಮ : ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ದೂರವಾಣಿ : 08352-250021