ಮುಚ್ಚಿ

ಅನುಪಮ್ ಅಗ್ರವಾಲ. ಐಪಿಎಸ್

Anupam Agrawal. IPS

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ, ವಿಜಯಪುರ

ಇಮೇಲ್ : spbjp[at]ksp[dot]gov[dot]in
ಪದನಾಮ : ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು
ದೂರವಾಣಿ : 9480804201