ಚುನಾವಣೆ 2019

S B Shettennavar
ಜಿಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸಂಜಯ ಬಿ ಶೆಟ್ಟೆಣ್ಣವರ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ
ಸುರಲ್ಕರ್ ವಿಕಾಸ್ ಕಿಶೋರ್
ಸ್ವೀಪ್ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ , ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸುರಲ್ಕರ್ ವಿಕಾಸ್ ಕಿಶೋರ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತದಾರರ ದಿನ