ಮುಚ್ಚಿ

2020 ರ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ

2020 ರ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
2020 ರ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ Draft Electoral rolls of 2020