2019 ರ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ

ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ಡೌನ್ಲೋಡ್ / ಲಿಂಕ್
2019 ರ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ Draft Electoral rolls of 2019