2019 ರ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ

2019 ರ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
2019 ರ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ Draft Electoral rolls of 2019