ಮುಚ್ಚಿ

ವಿಜಯಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು – ವಿಜಯಪುರ ಸ್ಥಳಿಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ – 2018

ವಿಜಯಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು – ವಿಜಯಪುರ ಸ್ಥಳಿಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ – 2018
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
ವಿಜಯಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು – ವಿಜಯಪುರ ಸ್ಥಳಿಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ – 2018 16/08/2018 ನೋಟ (3 MB)