ಮುಚ್ಚಿ

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ

ಇಮೇಲ್ : ceo_zp_bjp[at]nic[dot]in
ಪದನಾಮ : ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 9480857000
ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08352-276378