ಮುಚ್ಚಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು

ಇಮೇಲ್ : spbjp[at]ksp[dot]gov[dot]in
ಪದನಾಮ : ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 9480804201
ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08352-250152