ಮುಚ್ಚಿ

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಇಮೇಲ್ : dcvijayapura-ka[at]gov[dot]in
ಪದನಾಮ : ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 9448140021
ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08352-250021