ಮುಚ್ಚಿ

ಚಡಚಣ ಪಟ್ಟಣ್ಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣಾ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ

ವಾರ್ಡ್ ಹೆಸರು ವಾರ್ಡ್ ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತಗಟ್ಟೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ವಾರ್ಡ ನಂ.1 1 ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಛೇರಿ ಚಡಚಣ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ವಾರ್ಡ ನಂ.2 2 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ನಂ-4, ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹಿಂಬಾಗ(ಬಜಾರ) ಚಡಚಣ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ವಾರ್ಡ ನಂ.3 3 ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ  ಕೊಣೆ ನಂ-03 (ಬಜಾರ) ಚಡಚಣ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ವಾರ್ಡ ನಂ.4 4 ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ-04 (ಬಜಾರ) ಚಡಚಣ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ವಾರ್ಡ ನಂ.5 5 ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ-01 (ಎಮ್.ಪಿ.ಎಸ್‌ ಮೈದಾನ) ಪಂಡರಪೂರ ರಸ್ತೆ,  ಚಡಚಣ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ವಾರ್ಡ ನಂ.6 6 ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ-04 (ಎಮ್.ಪಿ.ಎಸ್‌ ಮೈದಾನ) ಚಡಚಣ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ವಾರ್ಡ ನಂ.7 7 ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ  ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ-03 (ಎಮ್.ಪಿ.ಎಸ್‌ ಮೈದಾನ) ಪಂಡರಪೂರ ರಸ್ತೆ, ಚಡಚಣ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ವಾರ್ಡ ನಂ.8 8 ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಂಡರಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕೋಣೆ ನಂ-01 (ಎಮ್.ಪಿ.ಎಸ್‌ ಮೈದಾನ) ಪಂಡರಪೂರ ರಸ್ತೆ, ಚಡಚಣ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ವಾರ್ಡ ನಂ.9 9  ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ-02 (ಎಮ್.ಪಿ.ಎಸ್‌ ಮೈದಾನ) ಚಡಚಣ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ವಾರ್ಡ ನಂ.10 10 ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಿಡಬ್ಲೂಡಿ ಐಬಿ ಹತ್ತಿರ ಕೋಣೆ ನಂ- 01 ಚಡಚಣ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ವಾರ್ಡ ನಂ.11 11 ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಿಡಬ್ಲೂಡಿ ಐಬಿ ಹತ್ತಿರ ಕೋಣೆ ನಂ- 02 ಚಡಚಣ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ವಾರ್ಡ ನಂ.12 12 ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ  ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ- 01 ಗೋಡಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಚಡಚಣ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ವಾರ್ಡ ನಂ.13 13 ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ  ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ- 02 ಗೋಡಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಚಡಚಣ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ವಾರ್ಡ ನಂ.14 14 ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಿಡಬ್ಲೂಡಿ ಐಬಿ ಹತ್ತಿರ ಕೋಣೆ ನಂ- 03 ಚಡಚಣ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ವಾರ್ಡ ನಂ.15 15 ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಿಡಬ್ಲೂಡಿ ಐಬಿ ಹತ್ತಿರ ಕೋಣೆ ನಂ- 04 ಚಡಚಣ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ವಾರ್ಡ ನಂ.16 16 ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ-01, ಕೊಂಕಣಗಾಂವ ವೀಕ್ಷಿಸಿ